فصل دوم سه شنبه نوزدهم تیر ۱۳۸۶ 9:35

 

فصل دوم:

مسيرشماره 2 شامل:

·        ايستگاه اول،مركز تثبيت شن وبيابان زدايي فتح آباد

·        ايستگاه دوم،كوير نمكزار اشتهارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسيرشماره 2

ايستگاه اول= ناحيه تثبيت شن فتح آباد:

موقعيت ومساحت

ايستگاه تثبيت شن وبيابان زدايي فتح آباد درفاصله 18 كيلو متري شرق مركز شهرستان بوئين زهرا وهمجوار جاده ترانزيت تهران بوئين زهرا وهمدان واقع ودرمختصات جغرافيايي طول  "35   '45  35   عرض "50  '13  50

قراردارد. مساحت كل آن 700 هكتار وحداكثر ارتفاع از سطح دريا 1200 متر وحداقل آن 1175 متر وداراي موقعيت دشت هموار مي باشد. كه شيب مختصري حدود 2 درصد از جنوب به شمال دارد. شمالاََ به جاده ترانزيت تهران همدان وروستاي فتح آباد وكله دره، شرقاَ به اراضي زراعي روستاي فتح آباد، جنوباَ به اراضي زراعي ومحدوده قريه آغچه مزار وآب باريك، غرباَ به اراضي مزرعه قدرت آباد محدود است.

 

 

 

 

 

 

 

 

تاغزارهاي فتح آباد:

گياهان تاغ «haloxyllon» وگز«Tamarix»  وآتريپلكس «Atriplex» از جمله گياهان شاخص مورد استفاده وقابل تطبيق با موقعيت هاي بحراني مناطق شن زار وبياباني كشور بوده كه عمدتاَ درطرح هاي تثبيت شن وبيابان زدايي اقصي نقاط كشور مد نظر قرار گرفته وبر اساس پايه هاي بومي موجود درمنطقه عملياتي ،از آن استفاده مي گردد. قابل ذكر است كه عمليات كشت اين گونه گياهان، با توجه به موقعيت بحراني وطاقت فرساي طبيعي عرضه هاي مورد نظر وغالباَ با وجود جريان شديد باد وحركت شن هاي روان بسيار دشوار بوده وبه آساني استقرار نمي نمايد. عليهذا دراين گونه شرايط درمرحله اول مي بايست با تمهيدات لازم وايجاد موانع زنده ومرده وبا محاسبات لازم،سرعت وزش باد را به حداقل رسانيده تا خاك سطحي دراثر وزش جريان باد به حركت درنيايد وبذر استفاده شده دركشت كه درعرصه هاي وسيع معمولاَ به صورت بذر پاشي انجام مي گردد درخاك استقرار پيدا كند.

اين عمليات مقابله با سرعت جريان باد وخنثي نمودن اثرات آن به دو صورت انجام مي پذيرد:

1-  ايجاد موانع مرده وزنده شامل ديوار هاي چوبي ني ويا سازه هاي سنگي وبتوني ويا ايجاد نوارهاي زنده با غرس درخت وبوته در جهت عمود بر جريان غالب، كه دراكثر نقاط با توجه به حركت شن روان وسرعت باد ومدفون شدن ويا حمل بذروبوته هاي كشت شده ويا جا به جايي شديد توده هاي ماسه، اين عمليات پس از تثبيت نسبي خاك وشن روان عرصه مورد نظر انجام مي گردد.

2-  استفاده از مالچ نفتي«malch» مالچ لغت انگليسي به معني پوشش است كه دراين روش با استفاده از موادي سطح سست خاك پوشش داده شده واز حركت آن توسط باد جلوگيري مي نمايد . البته بايد اضافه نمود كه مالچ علاوه بر جلوگيري از حركت سطحي باعث حفظ رطوبت خاك نيز مي گردد. ماده مالچ مورد استفاده درعمليات تثبيت شن وبيابان زدايي كشور، نوعي فراورده از ضايعات نفتي است كه فرمول آن توسط روان شاد مهندس منصوري مؤيد كشف وبه ثبت رسيد كه بعدها به عنوان رئيس دفتر مديريت مالچ هاي نفتي سازمان جنگل ومراتع كشور منشاء خدمات ارزنده اي درتثبيت شن هاي روان براي اقصي نقاط كشور گرديد. قابل ذكر است كه پس از كشف واستفاده اين ماده عمليات ايجاد ديواره مرده با الوار وني كه به عنوان بادشكن وبا هزينه بسيار زياد انجام مي گيرد. به طور چشم گيري منسوح وحتي المقدور عمليات تثبيت شن با مالچ پاشي همراه با بذر پاشي وكشت بوته اقدام وبه نتايج ارزنده وموفقي درجاي جاي كشور انجاميد كه از نمونه هاي آن  ايستگاه تثبيت شن وبيابان زدايي فتح آباد شهرستان بوئين زهرا استان قزوين ايستگاه تثبيت شن وبيابان زدايي الباجي كرخه نظاميه حميديه درخوزستان وعمليات وسيع گسترده دربوشهر وسيستان وبلوچستان وخراسان را مي توان نام برد.

 

 

 

 

 

 

 


شكل 2 ( تاغزارهاي فتح آباد،جهت تثبيت شن)

 

ايستگاه تثبيت شن وبيابان زدايي فتح آباد درفاصله 18 كيلو متري شرق مركز شهرستان بوئين زهرا وهمجوار جاده ترانزيت تهران بوئين زهرا .اقع گرديده كه سطح 362 هكتار آن به صورت جنگل انبوه دست كاشت «Haloxyllon»  (تاغ) پوشيده شده وبقيه مساحت محدوده با كشت انواع«Atrimisia» (درمنه) به صورت «Atreplex» (اسفناج وحشي)به صورت حفاظتي نگه داري مي گردد. قابل ذكر است كه قبل از سال 1347 شروع عمليات تثبيت شن بر اثر شدت جريان باد وشن روان درمنطقه كه منشاء آن رسوبات رودخانه اي وخاك هاي زراعي برداشت شده از عرصه هاي اراضي ديم زار وآيش زراعي اراضي جنوب غربي ايستگاه مذكور بوده سالانه خسارت زيادي به اراضي كشاورزي مناطق مسكوني وصنعتي وارد مي گردد كه وجود تپه ماهور هاي شني نسبتاَ بلند وتثبيت شده مركز جنگل كاري واظهارات ساكنان بومي منطقه مويد اين ادعاست.

تشريح وضعيت منطقه:

منطقه جنگل كاري ايستگاه با توجه به دير زيستي درختان تاغ ووجود پايه هاي سي ساله وهمچنين زاد آوري وتكثير طبيعي از طريق بذر افشاني درسال هاي پرآب ومناسب، داراي تراكم بيش از حد گرديده واين تراكم موجب پمپاژ بيش از حد آب هاي سطح الاضي ودرنتيجه خشكي بيش از حد خاك گرديده وپديده خشكي وسر خشكي درختان تاغ را موجب مي گردد.

به طور كلي با بررسي به عمل آمده دو عامل عمده طبيعي و انساني موجب بروز اين پديده مي گردد.

·   مهمترين محدوديت هاي طبيعي شامل خشك بودن خاك بدليل كمبود بارندگي وتبخير فوق العاده براثر بالا بودن درجه حرارت، طولاني بودن دوره خشكي درسال، وجود باد هاي گرم موسمي( باد راز) وعدم توانايي دسترسي ريشه به رطوبت حاصل از آبهاي تحت الارضي به دليل وجود لايه سخت وفشرده رسي درمنطقه مي باشد كه فقر خاك ووجود املاح شور وقليايي درسطح نسبتاَ وسيعي از عرصه مزيد برعلت زرد وخشك شدن توده گرديده است.

·   عوامل انساي نيز شامل ازدياد جمعيت، وجود مشكلات اقتصادي ومعشيتي،نياز هاي سوختي وعلوفه اي وعدم دسترسي به مراتع غني  ومناسب جهت چراي دام مي باشد كه موجب ورود دام به عرصه وچراي پوشش فقير زير اشكوب توده ودرنتيجه خشكي بيش از حد خاك دراثر حرارت وتابش نور خورشيد  مي گردد. لذا با توجه به موقعيت بحراني خاك وعدم انسجام وچسبندگي دربافت آن وجلوگيري از ايجاد حريق ويا فرسايش، تا كنون هيچ گونه مجوز تعليف وبهره برداري از توده جنگلي صادر نگرديده ولي دربخش علوفه كاري خارج از محدوده جنگل با توجه به توليد حداقل 500 كيلوگرم درهكتار برنامه بهره برداري وصدور پروانه چراي دام دردست تهيه وبررسي مي باشد. قابل ذكر است كه براساس پيشنهاد ودرخواست اشخاص قطعاتي درعرصه مرتعي محدوده با تصويب كمسيون هاي مربوط واگذار گرديده است.

به منظور مطالعه وشناسايي منطقه طرح ابتدا نقشه 362 هكتارجنگل كاري تاغ با مقياس 20000/1 شبكه بندي شده وبه 8 قطعه تقسيم مي گردد كه با شماره 1 تا 8 مشخص شده است، سپس هرقطعه با توجه به عوارض با علامت ونشانه در طبيعت مشخص گرديد ومطالعات لازم از قبيل تعداد پايه ها، حجم چوب سر پا قطر متوسط درختان كهن سال وميزان زاد آوري طبيعي وپوشش زير اشكوب منطقه به عمل آمد وهرساله يكي از قطعات مورد اجراي عمليات اصلاحي قرار مي گيرد.

درعمليات اجرايي جوانسازي واصلاح تاغ زار، اقدام به كف بر نمودن درختان خشكيده وهم چنين سرخشك ودير زيست با قطر 5 يا بيش از 5 سانتي متر مي گردد. تا اينكه فرصت لازم به رشد ونهالهاي جوان داده مي شود،دربخش عرصه هاي زير اشكوب كه داراي پوشش علوفه اي نبوده وموقعيت خاك اجازه مي دهد،اقدام به كشت گياه آتري پلكس ويا انواع گياهان مناسب با موقعيت منطقه گردد. قابل ذكر است كه بيشتر نقاط جنگل به دليل تراكم بيش از حد وعدم مناسب خاك بستر،اشكوب زيرين عاري از پوشش گياهي ولخت مي باشد كه با قطع درختان خشك وحذف پايه هاي كهن سال ونامرغوب موقعيت براي كشت گياهان مناسب آماده مي گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع آبي ايستگاه:

ايستگاه مورد مطالعه فاقد آب سطحي،رود، چشمه ومظهر قنات وغيره بود،ودر سال 1347 شروع عمليات آب مصرفي با حفر چاه دستي وهمچنين به وسيله تانكر  كششي از خارج ايستگاه تهيه مي گرديده است. درحال حاضر آثار دو حلقه چاه عميق درمحدوده مشاهده مي گردد كه به مرور زمان ريزش نموده واز حيز انتقاع خارج گرديده است. درحال حاضر يك حلقه چاه عميق به عمق يكصد متر به منظور تأمين آب مورد نياز عرصه هاي نهال كاري شده وهمچنين آب مورد نياز توليد نهال هاي گلداني جهت ادامه عمليات كشت بيابان زدايي گرديده واز نظر نياز آبي منطقه مرتفع شده است.

 با بهره برداري هاي بي رويه وبدون مجوز ار آب هاي زير زميني منطقه وخشك سالي هاي پياپي سالهاي اخير،درحال حاضر سطح آب زيرزميني از 15 متر به 30 متر افت نموده است ويكي از دليل مهم سر خشكي وزردي درختان تاغ محسوب مي گردد.

 ريشه هاي عميق تاغ  آب را از اعماق 10-15 متري جذب وبه سطح مي آورد ومقداري از آن را در برگ ها ومقدار زيادي را نيز  به وسيله تبخير تعرق از دست    مي دهد واين باعث هرچه خشكتر شدن خاك گرديده و خشكي درختان تاغ وعدم استقرار ورشد گياهان زير اشكوب را تشديد مي نمايد.

 

شكل 3 (نماي ديگر

 از تاغزار هاي فتح

 آباد)

 

آب وهوا:

اطلاعات هواشناسي ايستگاه مورد مطالعه از ايستگاه هاي همجوار واقع درفتح آباد، مركز شهرستان بوئين زهرا واشتهارد از طريق تعيين معدل ورعايت فواصل ايستگاه ها مشخص گرديده است كه درجدول شماره (1) تدوين شده است.

جدول شماره(1)

سال

متوسط حداكثر درجه حرارت

متوسط حداقل درجه حرارت

ميزان بارندگي

ميزان تبخير

متوسط درجه حرارت سالانه

1368

4/20

48/4

5/189

1/1409

44/12

1369

2/18

4/6

204

3/1365

3/12

1370

8/20

6

225

1385

4/13

1371

23

3/5

195

4/1435

15/14

1372

24/18

2/6

5/209

1356

22/12

1373

16

2/4

4/212

5/1312

1/10

1374

8/19

4/4

6/195

7/1380

1/12

1375

25/20

3/5

178

2/1406

75/12

1376

3/22

3/6

78

5/1435

3/14

1376

8/23

6

55

7/1480

9/14

متوسط 10 ساله

3/20

4/5

2/174

1396

87/12

 

 

قابل ذكر است حداكثر درجه حرارت مطلق درطول ده سال فوق 41 درجه سانتي گراد وحداقل درجه حرارت درطول همان دوره12-  سانتي گراد ثبت گرديده است.

طول دوره خشكي به طور متوسط 6 ماه درسال بوده و طول دوره يخبندان بسيار محدود وحداكثر 30 روز در سال مي باشد.

اقليم شناسي ايستگاه مورد مطالعه:

با اينكه اقليم منطقه با توجه به موقعيت جغرافيايي ووضعيت پوشش گياهان قابل استقرار به صورت طبيعي مشخص وجزء اقليم بياباني مي باشد، عليهذا به منظور ارزيابي علمي وكسب اطمينان از چگونگي ودرجه بندي اقليمي،منطقه،طرح از طريق فرمول وجدول آمبرژه ودو مارتن بررسي مي گردد.

 معدل بارندگي 10 ساله                                           p= 174/4

معدل حداقل درجه حرارت                                         m= 5/4

معدل حداكثر درجه حرارت                                   M=20/3

ضريب كلوين                                                    K= 273/2

 

 

 

 

 

 

 

جدول آمبرژه

 (جدول شماره 2)

نوع آب وهوا

مقدارQ

بياباني

15-0

خشك

25-15

نيمه خشك

55-25

نيمه مرطوب

95-55

مرطوب

150-95

خيلي مرطوب

بيشتراز150

 

 

 

 

 

 

 

 

با ملاحظه عدد 1/4= Q ومقايسه با جدول آمبرژه منطقه مورد نظر جزء اقاليم بياباني و با زمستان نسبتاَ سرد محسوب مي گردد.

بر اساس دومارتن نيز كه با درنظر گرفتن مقادير خشكي (IA) برنامه ريزي گرديده، سنجش اقاليم به صورت زير مي باشد.

جدول دو مارتن                                   ( جدول شماره3)

نوع آب و هوا

مقدار I

نيمه مرطوب

28-24

مرطوب

35-28

خشك

10-0

خيلي مرطوب نوع الف

55-35

نيمه خشك

20-10

خيلي مرطوب نوع ب

بيشتر از 55

مديترانه اي

24-20

 

ملاحظه مي گردد براساس روش دومارتن نيز منطقه از اقاليم خشك محسوب مي گردد.

 

نتيجه:

اين مكان يكي از ايستگاه هاي مهم جهت بازديد هاي علمي براي دانشجويان ،معلمين ودانش آموزان مي باشد. ازآنچائيكه مطالب زيادي دركتاب هاي جغرافيايي دوره هاي مختلف درمورد بيابان زدايي  بيان شده لذا اين مكان مي تواند در سطح استان يكي از پايگاه هاي مهم مطالعاتي وآموزشي براي اقشار مختلف باشد. با يك برنامه ريزي درست مي توان درمدت يك روز كاري از تمام نقاط اين جنگل بازديد كرد و نحوه تثبيت شن- مشاهده تپه اي ماسه اي گونه هاي مختلف گياهي را مشاهده كرد. ومطالب كتاب هاي درسي را با طبيعت آميخته كنيم تا ازاين طريق دين خود را به جغرافيا ادا كرده باشيم به اميد آنكه اين مطلب ناچيز بتواند مورد استفاده دبيران جغرافيا دوره متوسطه وعلوم اجتماعي دوره راهنمايي ودانشجويان رشته جغرافيا باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايستگاه دوم= كوير نمكزار جاده بوئين زهرا به اشتهارد

تعريف كوير :

فرج اله محمودي(1368) د رتعريف كوير و بيابان عنوان مي كند: در واقع كوير عارضه اي در يك بيابان است نه خود بيابان. گاهي وسعت كمي از يك بيابان را شامل است(دشت لوت) و زماني به خاطر گسترش فراوان حتي نام خود را به بيابان مي دهد(دشت لوت). وي همچنين اظهار مي دارد: كوير پديده اي خاك شناسي است و در شرايط خاصي تشكيل و توسعه مي يابد كه تشكيل آنرا بر اثر وجود خاك با دانه بندي ريز توام با نمك در حضور آب به هر شكل (باران ، جاري ، زير زميني) مي داند.1

كوير ها مناطق پست و مسطحي هستند كه در دشتهاي آبرفتي مناطق خشك گسترش يافته اند كه ممكن است بر روي رسوبات درياچه اي متعلق به زمانهاي گذشته با نسبت بارندگي به تبخيري بيشتر از زمان حال قرار گرفته باشند ، بعضي از كويرها حداقل در بعضي از سالها بوسيله آبهاي فصلي پوشيده مي شوند.2

بنابراين كويرها عمدتاً در نواحي با شيب كم كه داراي تبخير بالقوه بيشتري هستند تشكيل         مي شوند آبهاي ورودي به حوضه اي كويري عمدتاً فصلي مي باشند و همين امر در ايجاد كوير نقش به سزايي دارد .

ما كوير هاي ايران را مي توانيم به هفت گروه تقسيم بندي كنيم كه عبارتند از :

1.  
  1. ژئو مرفولوژي ايران فرج اله محمودي سال 1368 تهران
  2. كويرهاي ايران و خصوصيات ژئو مرفولوژيكي آن دانيل كلنسيلي ترجمه دكتر عباس پاشائي سال 1381- انتشارات سازمان جغرافيايي ارتش
كويرهاي رسي خيس همراه با نمكزار : اين كويرها حدود 57 وسعت كويري ايران را تشكيل مي دهد و در واقع وسيعترين نوع آنها مي باشد. اين مناطق به علت پائين بودن سطح توپوگرافي از سطح ايستابي بوجود مي آيد ، معمولاً در چاله ها و آبخيزهائيكه داراي سنگهاي دوره ميوسن و بدون شك تبخيري مي باشند ، ايجاد مي شوند. مثل كوير اشتهارد .

2.      كوير هاي رسي : كه 12 درصد كل كويرهاي ايران را شامل مي شود  .

3.      كويرهاي درياچه فصلي : كه 11 درصد كوير هاي ايران را شامل مي شود.مثل درياچه مهارلو بختگان .

4.   كويرهاي رسي همراه با نمكزار : اين كوير هم 10 درصد وسعت كل كوير ها را شامل مي شود و تفاوت آن با نوع اول در ميزان خيسي آن است.

5.   كويرهاي درياچه هاي دائمي : اين كوير 6 درصد كوير هاي ايران را شامل مي شوند و عمدتاً به دليل نوسان آب درياچه ها بوجود مي آيند.

6.      كويرهاي رسي خيس: 2 درصد كويرها را شامل مي شود.

7.   كوير نمك : اين كوير كمترين وسعت كويرهاي ايران را شامل مي شوند كه حدوداً 1 درصد كل كويرهاي ايران است . مثل كوير نمك قم .

الف) موقعيت جغرافيايي  :

كوير نمك و يا بعضاً بنام باتلاق نمكزار را به آن مي دهند در شرق دشت قزوين واقع شده است قسمت وسيعي از اين كوير در داخل مرزهاي سياسي استان قزوين و قسمتي ديگر در داخل استان تهران واقع است. اين منطقه كويري از دو قسمت تشكيل شده است: 1) با توجه به نقشه توپوگرافي صفحه بعد قسمتي از اين كوير در سمت شمال شرق شهرستان بوئين زهرا واقع شده و مساحت زيادي را شامل مي شود و در نقشه هاي توپوگرافي به نام كوير يا باتلاق نمكزار مشهور است و حوضه آبريز سه رود ، حاجي عرب ، خره رود ، و ابهر رود مي باشد. 2) بخشي از كوير در شمال شرق اشتهارد واقع شده كه حاصل عملكرد رود شور مي باشد و به نام كوير اشتهارد معروف است.

در واقع بر اثر فرسايش رود در ارتفاعات شمالي اشتهارد (ارتفاعات حلقه در) و در نزديكي قشلاق حسينخاني و قشلاق دايلر ،باتلاق نمكزار به اين قسمت زهكشي مي شود و از اين پس رود شور يك مسير غربي شرقي را طي كرده است و به علت شيب بسيار كم زمين ، از سرعت اين رود كاسته و عمدتاً در زمين نفوذ مي كند و زمينه ايجاد كوير اشتهارد را باعث مي شود . با عبور رود شور از اين نمكزار بر شوري اين آب افزوده شده و در پل عاصف الدوله در نزديكي پليس راه ماهدشت كاملاً شور شده و به طرف جنوب شرقي جريان مي يابد و نهايتاً به حوضه آبريز درياچه مسيله قم مي ريزد .

بنابراين كوههاي شمالي اشتهارد يا همان ارتفاعات حلقه در ، اين كوير را به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم كرده است. كه به طور كلي زهكشي تمام رودهاي دشت قزوين به اين سمت       مي باشد. و همين امر باعث بالا بودن سطح آب هاي زير زميني در شرق دشت قزوين نسبت به غرب آن گشته است .

ب) ويژگي هاي زمين شناسي :

دشت قزوين همانطور كه ذكر شد حاصل عملكرد 3 رود خانه حاجي عرب ، ابهر رود ، و خره رود مي باشد كه اين سه رود در نزديكي پل شاه عباسي و در شرق دشت به هم مي پيوندند و رود شور را بوجود مي آورند. كه مسير رود با توجه به ظاهر آن دراثر عملكرد گسله هاي موازي كه در سمت جنوب ،گسل ايپك و گسل جارو و در قسمت شمال گسل ماهدشت و اشتهارد بوجود آمده است . و شيب عمومي دشت از غرب به شرق مي باشد .

 

ج) ساختمان پي دشت :

داده هاي زيادي در رابطه با چگونگي ساختمان پي دشت در دست نيست ولي بيرون زدگيهاي جزئي سازند ائوسن كرج  در شمال و جنوب قزوين ممكن است نشانگر اين باشد كه اين سازند پي سنگ دشت قزوين باشد . ضخامت رسوبات در دشت به طور متوسط 300 تا 350 متر در آلوانو و 300 متر در شرق تاكستان،شمال زين آباد بر آورد شده است . ناهنجاري پايين مقاومت ويژه در پهنه موين ، ككين و الله آباد به سمت غرب تا جنوب زين آباد مي تواند نشانگر وجود ساختي از سازند ميوس در كف دشت باشد ، كه بيرون زدگي هايي در شمال اشتهارد به موازات گل شمال اشتهارد نيز ديده مي شود . يك ناهنجاري بالاي مقاومت ويژه نيز در راستاي رود خانه خره رود شال ديده مي شود كه ممكن است نمايانگر وجود سنگهاي آتشفشاني در كف دشت باشد.

بخش جنوبي و جنوب شرقي دشت از سنگهاي و لكانيكي و پلوتونيكي به شكل ارتفاعات منطبق برامتداد گسل ايپك و جارو، و تشكيل شده است . به طور كلي پلوتونيك در منطقه وجود دارد كه درون سنگهاي ولكانيكي و ولكانوكلاست ائوسن روي داده است . تعيين سن مطلق كه بر روي توده هاي آذرين نفوذي به روش آرگون پتاسيم در چهار گوش ساوه توسط ( كايا و همكاران 1978 ) صورت گرفت سن 39 ميليون سال را مشخص ميكند كه با فاز تكتونيكي ائو  اليگوسن مطابقت دارد .

در محدوده ي مورد مطالعه گسله هاي زيادي وجود دارد كه عبارتند از :

الف) راندگي اشتهارد: به درازاي 63 كيلومتر و راستاي مدار شرقي غربي شيب به سمت شمال بوده و در راستاي آن نهشته هاي (رسوبات) نئوژن بلنديهاي حلقه در بر روي كفه رودخانه شور در شمال اشتهارد رانده شده است كه باعث جدايش دو كوير نمكزار و كوير اشتهارد از هم شده است .

ب) گسل فشاري ايپك: راستاي شرقي غربي دارد  ،شيب به سوي جنوب و طول آن 85 كيلومتر مرز ميان سازندائوسن كرج و رسوبات نئوژن را مي سازد.

ج) گسل جنوب اشتهارد: با راستاي شرقي ، غربي و درازاي 52 كيلومتر به موازات و در جنوب راندگي اشتهارد قرار دارد. شيب به سوي جنوب و رسوبات نئوژن جنوبي بر روي رسوبات كفه ي رودخانه شور و پادگانه هاي آبرفتي جوان شمال ، رانده شده است.

ضرورت وا كاوي علمي و كارشناسي كوير زدايي :

دبيرخانه كنوانسيون ملل متحد سال 2006 را سال بين المللي كوير و كوير زدايي نامگذاري كرده است ، كارشناسان سازمان ملل متحد معتقدند : در صورت فقدان اقدام موثر به منظور جلوگيري از گسترش كويرها در جهان تا سال 2020 ميلادي تقريباً 135 ميلون نفر در معرض خطر آوارگي قرار خواهند گرفت دبير كل سازمان ملل مي گويد: در حال حاضر كويرها يك پنجم جمعيت جهان را در بيش از يكصد كشور تحت تاثير قرارداده اند كه در بدترين وضعيت ، موجب مهاجرت اجباري افراد از مناطق روستايي به شهرهايي مي شوند كه خود توان و امكان ميزباني آنان را ندارند .

در اين پيام آمده است : در عين حال بايد كويرها محافظت شود زيرا داراي اكوسيستم حياتي و مكاني براي تمدن هاي غني از نظر فرهنگي و باستاني است كه هزاران كيلومتر از هلال حاصلخيز بين النهرين گرفته تا جاده ابريشم و همچنين اكوسيستم آمريكاي لاتين را فرا مي گيرد. روز جهاني مبارزه با كوير زدايي ، بهانه اي است كه يكبار ديگر اين پديده از ديدگاه هاي مختلف كارشناسي و علمي مورد واكاوي قرار گرفته و با انجام پروژه هاي ملي ، همگام و همسو با اهداف جهاني اين روز كه مورد تاكيد دبيركل سازمان ملل نيز قرار گرفته است. دستاورد هاي علمي و عملي بالاتر نصيب اين عرصه در كشور شود. به اميد آن روز . 1

كويرها توانهاي بالقوه اي نيز دارند كه اگر به آنها توجه شود. مي تواند اين مناطق را به يكي از مناطق توريستي در ايران تبديل بنمايد وجود دق هاي سفت و محكم رسي ، صفحات نمكي ، تپه هاي ماسه اي توانايي تبديل اين سرزمينها را به مناطق گردشگري دارند. گردشگري   بياباني و كويري و تماشاي پديده هاي زيبا آن هنوز در كشور ما جا نيافتاده و مسئولين نيز در اين زمينه كوتاهي كردند با عنايات ويژه به اين مناطق و گسترش اكوتورسيم در آنجا مي توانيم بر صادرات نامرئي خود كه همانا افزايش درآمدهاي توريستي است بيافزاييم. برگزاري مسابقات رالي و موتور سواري و كوير نوردي با شتر و برخي حيوانات ديگر از توانهاي محيطي اين مناطق است .

نوشته شده توسط محمد سیاهلو  | لینک ثابت |

 
12600 http://bouinmiras.blogfa.com<-PostLink->